Rostlinná výroba

Hospodaříme na 2330ha. Značná část pozemků se nachází v hůře přípustných oblastech. Naše pozemky se nachází v okolí Trhových Svinů, Nové Vsi, Českých Budějovic, Kojákovic a Kaplice.

Společnost důsledně dodržuje osevní postupy a zásady správné zemědělské praxe. Jako hlavní plodiny pěstujeme pšenici, řepku, oves a ječmen. Mimo tyto plodiny pěstujeme sóju a jetel nachový inkarnát, který v době květu zaujme svou výraznou červenou barvou.

Vzhledem k tomu, že se zabýváme i živočišnou výrobou, značný podíl půdního fondu zaujímají trvalé travní porosty (875ha).

K obdělávání půdy používáme převážně traktorovou techniku značky New Holland a Case. Vzhledem k přejezdovým vzdálenostem mezi obhospodařovanými pozemky používáme širokozáběrovou závěsnou techniku. Tato technika napomáhá i k šetrnému zacházení s půdou a snižuje utužování pozemků.